Dla klientów indywidualnych Dla firm i instytucji Dla rolników Promocje Reklama Reklamacje
kampania_skokMenu
 • Witamy

 • Zarząd i Rada Nadzorcza

 • Aktualności

 • Historia

 • Filia banku

 • Oferta

 • Karty 3D Secure

 • Bank Internetowy

 • Do pobrania

 • Kontakt

 • Nota prawna

 • Reklamacje

 • Wspieramy lokalnie

 • Polityka ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Lubichowie

 • System kontroli wewnętrznej

 • SWIFT Code

 • 500 PLUS

 • Informacje RODO dla Klienta

 • BFG

 • PSD2

 • PORTFEL SGB

 • Mobilne przyspieszenie

 • Tarcza Finansowa

 • Aplikacja Mobilna

 • Profil Zaufany – SGB ID


 • Zastrzeganie kart płatniczych

  Dokumenty zastrzeżone


  Historia

  Bank Ludowy (bo taką nazwę nosił początkowo) został powołany do życia we wrześniu 1905 roku. Jego założycielami i jednocześnie pierwszymi członkami byli: Adolf Byczkowski ks. proboszcz z Lubichowa, Paweł Bobkowski rolnik z Ocypla, Leon Brzoskowski mistrz piekarski z Lubichowa, Tomasz Czarliński rolnik ze Szteklina, Piotr Guziński kupiec z Lubichowa, Józef Górecki rolnik ze Szteklina, Jan Klin rolnik z Zelgoszczy, Józef Kośmiński rolnik z Wdy, Piotr Klin rolnik z Zelgoszczy, Marian Karczyński ks. wikary z Lubichowa, Juliusz Mechliński rolnik z Mościsk, Michał Ossowski rolnik z Osowa Leśnego, Jan Rzaniecki rolnik z Zelgoszczy, Jan Zagórski organista z Lubichowa.
   
  Założycielami lubichowskiego banku byli wyłącznie Polacy, reprezentujący gminę Lubichowo.
   
  Pierwszy Zarząd banku tworzyli: ks. Adolf Byczkowski, Piotr Guziński, Leon Brzoskowski.

  Statut spółki pn. ” Bank Ludowy” był typowy, dwujęzyczny polsko – niemiecki. Wykonano go w drukarni w Poznaniu w 1904 roku. Fakt ten podkreśla polski charakter tej instytucji. W roku założenia bank liczył sobie 41 członków, zaś obowiązkowy udział członkowski wynosił 500 marek. Wraz z upływem lat ilość członków wzrastała sukcesywnie i już w 1906 r. wynosił 125 osób , w 1914- 371, a w 1918 – 310.
   
  W roku 1918 fundusz udziałowy wynosił – 19.223 marki, stan depozytów – 790.529 marek, obligo kredytów – 775.713 marek a suma bilansowa 841.589 marek. Warto tu zauważyć, iż Bank Ludowy w latach zaboru pruskiego obok funkcji gospodarczych, oszczędnościowo – pożyczkowych pełnił również doniosłą rolę społeczno – patriotyczną.
   
  Niemcy parli ku wschodowi, a Polakom niezmiernie trudno było poradzić sobie z różnymi problemami, chociażby finansowymi. Dlatego też zmuszeni zostali do wyzbywania się tego, co najcenniejsze – ziemi, na której wzrastali.
   
  Przed tą właśnie sytuacją chroniły ich banki ludowe, udzielające niezbędnych pożyczek na spłatę długów, zakładanie własnych gospodarstw. Tak np. majątki Wilcze Błota, Zelgoszcz i Zielona Góra po parcelacji zostały właśnie przez polskich osadników zagospodarowane. Nierzadkie były również przypadki, że i mniejsze niemieckie gospodarstwa rolne, jak choćby Ziemanna czy Arensa w Lubichowie po ich rozparcelowaniu, dzięki pomocy kredytowej banku, zaczęły przechodzić w ręce polskiego chłopa. Sama wieś Lubichowo przy pomocy finansowej tejże instytucji została przebudowana w murowane domy z chat krytych strzechą.
   
  Okres międzywojenny przyniósł dalszy rozwój placówki, która w 1930 r. liczyła już 502 członków pochodzących w głównej mierze z terenu Lubichowa, Zelgoszczy, Borzechowa, Skórcza, Pączewa, Koteż, Sumina, Długiego a nawet Starogardu Gd.
   
  Do wybuchu II wojny światowej bank należał do Związku Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo – Gospodarczych RP w Warszawie.
   
  Ostatni przedwojenny zarząd stanowili: Jerzy Bieliki, Józef Pniewski oraz Franciszek Chmielowski.

  Okupacja hitlerowska przerwała jego działalność. Wielu działaczy i członków zginęło z rąk okupantów. Znaleźli się wśród nich Marcjan Hapka kupiec z Lubichowa, który pełnił kolejno funkcję prefekta Lubichowa, sołtysa a następnie wójta gminy Lubichowo, współpracując z Bankiem Ludowym i udzielając mu w razie potrzeby swej pomocy. Członkiem i działaczem banku od lipca 1927 roku był także nauczyciel Leon Wieczorek, zamordowany jesienią 1939 r. przez hitlerowców.
   
  Represje ze strony okupanta nie były jednak w stanie złamać wiary ludności w ostateczne zwycięstwo polskiej sprawy. Świadczy o tym udział wielu członków i działaczy przedwojennego banku w antyhitlerowskim ruchu oporu. Warto tu chociażby wymienić sylwetkę Teofila Siegmullera właściciela młyna w Lubichowie, członka banku od 21 maja 1931r., który we wrześniu 1939 roku został wywłaszczony z młyna i tartaku, po czym przyjęto go do pracy w charakterze prasowego do Tartaku Krenskiego w Starogardzie. Gd.
  Jesienią 1939 r. na obszarze Pomorza Gdańskiego okupant powołał do życia własne banki, w tym Gdański Związek Niemieckich Spółek ” Raiffeisen”, które m.in. udzielały bezprocentowych pożyczek przybywającym tu osadnikom: na remont, budowę nowych mieszkań, zakup inwentarza. Okupacyjne kasy oszczędnościowo – pożyczkowe gromadząc oszczędności np. ze sprzedaży nadwyżek produktów rolnych, udzielały tez kredytów na zakup zbóż siewnych, nawozów sztucznych, pasz, maszyn. Niestety z pożyczek tych nie mogli korzystać Polacy, choć zostali uprawnieni do składania oszczędności, z czego jednak nie korzystali. Natomiast ludność niemiecka chętnie lokowała swe oszczędności w bankach okupacyjnych, zwłaszcza w pierwszych latach wojny. Od maja 1940 r. do 1944 trwała akcja likwidacyjna banku polegającą na ściąganiu należności i odsetek. Bankiem kierował wówczas zarząd komisaryczny.
   
  Reaktywowanie działalności Banku Ludowego w Lubichowie po II woj. św. nastąpiło w nowych warunkach polityczno – społecznych, w oparciu o nowe założenia statutowe w chwili, gdy wszedł w życie dekret o reformie bankowej z 25 października 1948 roku. Zebranie założycielskie członków odbyło się 18 czerwca 1950 r. Uczestniczyły w nim 33 osoby z terenu gminy Lubichowo i Osieczna. Na zebraniu tym zapadła uchwała w sprawie wysokości wpisowego ( 100 zł i udziału 2.000 zł) po przeliczeniu w dniu 1 listopada 1950 r. odpowiednio 3 zł i 30 zł.
   
  Dokonano również wyboru władz Gminnej Kasy Spółdzielczej, tj. Zarządu i Komisji rewizyjnej odpowiadającej kompetencyjnie przedwojennej radzie nadzorczej. W skład zarządu weszli: Otton Simon, Stefan Mokwa, Kornelia Ziółkowska, Klara Kobus, Jan Brucki i Maksymilian Patzer. Komisję rewizyjną tworzyli: Leon Nadolski, Dionizy Wiórek i Jerzy Mazurowski.
   
  W 1952 r. powstał stały punkt kasowy w Osiecznej obsługujący ludność gminy Osieczna tj. ośmiu wsi sołeckich, Gminnej Spółdzielni “Samopomoc Chłopska”, Nadleśnictwa Państwowego oraz Międzykółkowej Bazy Maszynowej. W grudniu 1953 r. w skład komisji rewizyjnej weszli: Alojzy Stawowy, Augustyn Kołodziejczyk, Konrad Makowski, Józef Śliwiński i Leon Lubiński.
   
  Gruntowną zmianę sytuacji Kas Spółdzielczych wprowadziła ustawa z 29 maja 1957 r. i nowelizacja dekretu o reformie bankowej. Rozpoczął się w związku z tym okres szczególnie dynamicznego rozwoju Kasy Spółdzielczej w Lubichowie.
   
  Funkcję centrali organizacyjno – rewizyjnej sprawował Związek Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych powołany do życia w sierpniu 1957 r. zwany od 1964 Centralnym Związkiem Spółdzielni Oszczędnościowo – Pożyczkowych. W ślad za tym w 1958 Walne Zgromadzenie członków dokonało zmian w statucie, a Gminna Kasa Spółdzielcza przyjęła nazwę Bank Spółdzielczy – Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa.
   
  Po reorganizacji systemu administracyjnego państwa w 1975 roku dokonano zmiany ustawy o prawie bankowym, tworząc w wyniku połączenia Banku Rolnego i CZ SOP – u organizację państwowo – spółdzielczą ” Bank Gospodarki Żywnościowej”. W tym też roku Bank Spółdzielczy w Lubichowie przejął z byłego Banku Rolnego w Starogardzie Gd. zadania w zakresie udzielania kredytów dla indywidualnych gospodarstw.
   
  Lubichowski bank z roku na rok rozwijał swoją działalność poprzez wprowadzanie nowych produktów, pozyskiwanie strategicznych klientów. Na dobre wyniki działalności gospodarczej i społeczno – wychowawczej wpłynęła w dużym stopniu praca samorządu i pracowników banku. Do 17 osób wzrosła liczba zatrudnionych , dyrektorem w tym okresie została jego dotychczasowa kierowniczka – Barbara Szwed, która do dzisiejszego dnia pełni funkcję prezesa.
   
  W dniu 1 października 1975 r. głównym księgowym banku został Zenon Błański, który pełnił tę funkcję przez okres 8 lat. Po zmianie miejsca zamieszkania podjął pracę w BS w Starogardzie Gd. na stanowisku prezesa BS.
   
  Początek transformacji ustrojowej przyniósł bankom spółdzielczym całkowitą samodzielność i niezależność, co wyrażało się swobodą w zarządzaniu i czynieniu tego w sposób zapewniający rozwój w warunkach gospodarki rynkowej. Wszystkie decyzje ekonomiczne podejmował Zarząd i Rada Nadzorcza. Członkowie odzyskali status właścicieli i gospodarzy spółdzielni. Przestał obowiązywać nadzór BGŻ nad bankami spółdzielczymi.
   
  W wyniku postanowień Ustawy o restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ oraz zmianie niektórych ustaw z 1994 r. powstały banki regionalne a banki spółdzielcze zostały zobligowane do zrzeszenia się w jednym z nich.
   
  Od 1996 bank działał w strukturze Pomorsko – Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. w Bydgoszczy, a od 28 marca 2002 zrzeszony jest w Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu tworząc wspólnie z tym bankiem zintegrowaną, bezpieczną i silną ekonomicznie Spółdzielczą Grupę Bankową.

  Jak każda tego typu instytucja lubichowski bank na przestrzeni swoich dziejów przeżywał wzloty i upadki. Te pierwsze powodowała inicjatywa, ofiarność i patriotyzm polskich działaczy. Te drugie ucisk zaborcy dążącego do zniszczenia polskości na Pomorzu, a następnie gospodarczo odrodzonej Polski.
   
  Dziś bank obsługuje w szczególności teren dwóch gmin, tj. Lubichowo i Osieczna, a zgodnie ze statutem teren jego działania to powiat starogardzki i powiaty przylegające.
   
  I co najistotniejsze, bank ten osiąga dobre wyniki finansowe, cieszy się zaufaniem i uznaniem klientów. Określa potrzeby i spełnia oczekiwania. Jego działalność polega na mocnym usadowieniu na lokalnym rynku finansowym i utrzymaniu, jak również na utrwaleniu uzyskanej pozycji rynkowej poprzez sprawny i powszechny system rozliczeń bankowych, zwiększenie zakresu i poziomu świadczonych usług bankowych oferowanych Klientom.

  Logowanie i-Bank

  Jeśli w procesie logowania wyświetlona zostanie reklama blokująca okno przeglądarki lub otrzymują Państwo komunikat informujący o przerwie technicznej lub podobny, uprzejmie prosimy o niezwłocznie zawiadomienie banku oraz czasowe wstrzymanie się z korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

  Maksymalne wysokości
  stóp procentowych
  Bank Spółdzielczy w Lubichowie informuje, że:
  1. maksymalna wysokość oprocentowania kredytu nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych ( odsetki maksymalne);
   wysokość odsetek maksymalnych jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych,
  2. maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie ( odsetki maksymalne za opóźnienie);
   wysokość odsetek za opóźnienie jest równa sumie stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych.
  Z A R Z Ą D  

  Komunikat bezpieczeństwa
  Podczas wykonywania przelewu na rachunek odbiorcy zdefiniowanego prosimy o sprawdzenie poprawności numeru konta. Jeśli numer rachunku będzie niepoprawny prosimy o natychmiastowe wylogowanie się z systemu oraz kontakt z bankiem przez infolinię lub placówkę bankową. W takim przypadku zalecamy przeskanowanie komputera programem antywirusowym, pod kątem złośliwego oprogramowania zainstalowanego w systemie operacyjnym.

  UWAGA

  Aktualne informacje o zagrożeniach dotyczące bankowości elektronicznej można sprawdzać na stronie:

  Związek Banków Polskich  Bankomaty i kursy walut  SWIFT code


  Concordia BFG BIK ARIMR NBP
  4Biznes Mastercard VISA CIG

  dokzastrz zastrzegam.pl
  Drogi Użytkowniku. Informujemy Cię, że nasza strona www za pomocą mechanizmu Cookies przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji przechowywanej w Twoim urządzeniu obsługującym przeglądarkę internetową. Informacje przechowywane są w celu identyfikacji użytkownika oraz stanu i miejsca przebywania na podstronie www. Możesz wyrazić na to zgodę lub zgody tej odmówić korzystając z mechanizmów dostarczanych Ci przez Twoją przeglądarkę, poprzez jej ustawienia zezwalając lub blokując tworzenie plików Cookies. Jednakże wprowadzenie blokady uniemożliwi Ci korzystanie z funkcji IB serwisu. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Twoim urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  Dowiedz się więcej
  Polityka & Cookies